21 Οκτωβρίου 2019

ΝΣΚ: Νόμιμες οἱ θρησκευτικὲς σφαγὲς ζώων χωρὶς ἀναισθησία στὴν Ἑλλάδα!!!! (χαρές για τους Μουσουλμάνους)

Μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία ἡ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους ἡ ὁποία ἰσχύει ἀπὸ τὸ 2017 

Σύμφωνη μὲ τὸ ἰσχῦον ἑλληνικὸ δίκαιο εἶναι ἡ τέλεση θρησκευτικῶν σφαγῶν (τύπου kosher καὶ halal), χωρὶς ἀναισθησία, σύμφωνα μὲ γνωμοδότηση τοῦ Νομικοῦ Συμβουλίου τοῦ Κράτους. Ἡ γνωμοδότηση 92/2017 ἐκδόθηκε ἔπειτα ἀπὸ σχετικὸ ἐρώτημα τοῦ Ὑπουργείου Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων, ἐνῶ ἐλήφθη ὑπόψη στὴν ἔκδοση τῆς νέας ὑπουργικῆς ἀπόφασης ἀναφορικὰ μὲ τοὺς κανόνες ποὺ πρέπει νὰ τηροῦνται γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων. 

Ὅπως ἐπισημαίνεται στὴ γνωμοδότηση, ἡ ὁποία ἐκδόθηκε μὲ ὁριακὴ πλειοψηφία (6-4), ἡ διάταξη τοῦ ἄρθρου 2 πάρ. 2 τοῦ ν. 1197/1981 ποὺ ὁρίζει τὴν ἀπαγόρευση τῆς χωρὶς ἀναισθητοποίηση θανάτωσης θηλαστικῶν στὰ σφαγεῖα, δὲν μπορεῖ νὰ τύχει ἐφαρμογῆς, ὡς αὐστηρότερη ἐθνικὴ διάταξη, κατὰ τὸ ἄρθρο 26 πάρ. 1 τοῦ Κανονισμοῦ 1099/2009, στὴν εἰδικὴ περίπτωση τῆς θρησκευτικῆς σφαγῆς ποὺ προβλέπεται στὴ..... διάταξη τοῦ ἄρθρου 4 πάρ. 4 αὐτοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὴ διάταξη αὐτή, ἀπὸ τὸν κανόνα τῆς ἀναισθητοποίησης ἑξαιροῦνται τὰ ζῶα ποὺ ὑποβάλλονται σὲ ἰδιαίτερες μεθόδους σφαγῆς ποὺ προβλέπονται ἀπὸ λατρευτικοὺς τύπους, ὑπὸ τὴν προϋπόθεση ὅτι ἡ σφαγὴ διενεργεῖται σὲ σφαγεῖο καὶ ὅτι τηροῦνται οἱ ἀπαιτήσεις τοῦ ἄρθρου 15 τοῦ αὐτοῦ κανονισμοῦ γιὰ τὶς ἐργασίες χειρισμοῦ καὶ ἀκινητοποίησης τῶν ζώων στὸ σφαγεῖο.

Σύμφωνα μὲ τὸ ΝΣΚ (ΣΤ' Τμῆμα), ἡ διάταξη αὐτὴ τοῦ Κανονισμοῦ τηρεῖ τὴν ἀρχὴ τῆς ἀναλογικότητας καὶ τὴν ἰσορροπία μεταξύ του ἄρθρου 13 τῆς ΣΛΕΕ γιὰ τὶς ἀπαιτήσεις καλῆς διαβίωσης τῶν ζώων καὶ τοῦ ἄρθρου 9 τῆς ΕΣΔΑ, καθὼς καὶ τοῦ ἄρθρου 10 τοῦ Χάρτη τῶν Θεμελιωδῶν Δικαιωμάτων τῆς ΕΕ γιὰ τὴν ἐλεύθερη ἐκδήλωση τοῦ θρησκεύματος ἢ τῶν πεποιθήσεων τοῦ ἀτόμου σχετικὰ μὲ τὴ λατρεία, τὴν ἄσκηση τῶν θρησκευτικῶν καθηκόντων καὶ τὶς τελετές.

Ἀντίθετη ἄποψη διατυπώθηκε ἀπὸ 4 Συμβούλους, σύμφωνα μὲ τοὺς ὁποίους ἡ σφαγὴ καὶ ἡ ἐν συνέχεια ἀφαίμαξη θηλαστικοῦ ζώου χωρὶς τὴν προηγούμενη ἀκαριαία ἀναισθητοποίησή του, ὅπως συμβαίνει στὴ θρησκευτικὴ σφαγή, ἔχει ἀναμφίβολα τὰ χαρακτηριστικά του βασανισμοῦ. 

Ἡ ἄρνηση τῆς ὑποβολῆς κάθε ἐμβίου ὄντος σὲ βασανισμό, ἐπισημαίνουν οἱ μειοψηφοῦντες σύμβουλοι, δὲν συνδέεται μὲ ὁποιαδήποτε θρησκεία καὶ ὁπωσδήποτε δὲν ἐνέχει καμία ἔννοια προσβολῆς τῆς τελευταίας, ἀλλὰ ἀποτελεῖ ἀρχὴ ἀνεξάρτητη, ἡ ὁποία καταδεικνύει τὸν βαθμὸ πολιτισμοῦ μίας χώρας καὶ τὴν πρόοδο ποὺ ἔχει ἐπιτελέσει μὲ τὴν πάροδο τοῦ χρόνου στὴν ἐξέλιξή της.

Σύμφωνα μὲ τὴ μειοψηφοῦσα γνώμη, «ὁ πολιτισμὸς μίας χώρας κρίνεται καὶ ἀποδεικνύεται κυρίως ἀπὸ τὴν προστασία ποὺ παρέχει σ' ἐκείνους, ποὺ δὲν ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ τὴν ἀξιώσουν. Τὸ ζῶο δὲν μπορεῖ νὰ ἀξιώσει τίποτε. Ἐπαφίεται στὴν Πολιτεία νὰ προστατεύσει ἂν ὄχι τὴν ζωή του, τουλάχιστον τὸν ἀνώδυνο θάνατό του».

Οἱ νέοι κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων

Μὲ τὴ νέα ἀπόφαση 951/44337 (ΦΕΚ Β’ 1447/27.4.2017) τὸ Ὑπουργεῖο Ἀγροτικῆς Ἀνάπτυξης καὶ Τροφίμων προχώρησε στὴ θέσπιση ἐθνικῶν κανόνων σχετικὰ μὲ τὴ σφαγὴ ζώων σὲ σφαγεῖα στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ὥστε νὰ ἐξασφαλίζεται ἡ εὐρύτερη προστασία τῶν ζώων κατὰ τὴ θανάτωσή τους.

Μὲ τὴν ἀπόφαση τίθενται ὁρισμένες γενικὲς ἀπαιτήσεις γιὰ τὴ σφαγὴ ζώων στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, ἐνῶ προβλέπονται εἰδικὲς διαδικασίες γιὰ τὰ πιστοποιητικὰ τῶν ἀτόμων ποὺ θὰ προχωροῦν στὶς σφαγές, τὴν ἔγκριση τοῦ σφαγείου καὶ ἄλλες σχετικὲς ἀπαιτήσεις.

Παράλληλα, μὲ τὴ νέα ἀπόφαση τίθενται αὐστηρότεροι ἐθνικοὶ κανόνες γιὰ τὴ σφαγὴ στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων, καθὼς προβλέπεται ὅτι: 

α) Σὲ ὅλα τὰ ζῶα, ἐκτὸς τῶν πουλερικῶν, ποὺ σφάζονται στὸ πλαίσιο λατρευτικῶν τύπων χωρὶς προηγούμενη ἀναισθητοποίηση ἐφαρμόζεται ἀναισθητοποίηση ἀμέσως μετὰ τὴν πραγματοποίηση τῆς τομῆς ἀφαίμαξης.

β) Δὲν ἐπιτρέπεται ἡ ἀκινητοποίηση τῶν μηρυκαστικῶν μὲ ἀντιστροφὴ ἢ ὁποιαδήποτε ἄλλη μὴ φυσιολογικὴ θέση.

γ) Ἡ τομὴ τῆς ἀφαίμαξης πραγματοποιεῖται μὲ ἀκρίβεια μὲ αἰχμηρὸ μαχαίρι κατάλληλο γιὰ τὸ μέγεθος καὶ τὸ εἶδος τοῦ ζώου.  

lawspot 
πηγή

ΣΧΟΛΙΟ

Τα ελληνικά έθιμα που σφάζαμε κατσίκες και πρόβατα στα χωράφια στις γιορτές, ξέρανε να τα βγάλουν βάρβαρα και να τα καταδικάσουν ως παράνομα με προτροπή των φιλοζωϊκών οργανώσεων...
Τώρα; 

Τώρα η νεοταξική εντολή είναι να μην θίγονται οι λαθρομετανάστες ισλαμιστές....Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.