26 Μαΐου 2019

Οι κλειδοκράτορες της Κερκόπορτας του έθνους

Γράφει ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς, Δικηγόρος 

Φρονώ ότι οι καιροί είναι χαλεποί και ουχί μενετοί και βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις δια το Γένος καθότι η Ελλάς φυλλορροεί και ημείς καθεύδουμεν τον νήδυμον ύπνο, το Σύνταγμα καταστρατηγείται, η Πίστης μας λοιδορείται, η Ιστορία πνέει τα λοίσθια και η γλώσσα εκθεμελιώνεται, ενώ ο Ιερός αγών των, με αυταπάρνηση θυσιασθέντων προγόνων μας, καταφρονείται και η μνήμη των βεβηλώνεται. Προσβλέπουμε όμως την εξ άδου εξανάστασίν μας καίτοι η εθνική μας κυριαρχία περιστέλλεται. 

Η ανθελληνική όμως «βιομηχανία» σκέψεως καλά κρατεί, επανεκθέτω ένα άρθρο το οποίο είχε δημοσιευθεί και παλαιότερον, εις την επιφυλλίδα ταύτη, ίνα καταστήσω μετ’ υπερεκχειλιζούσης εμφάσεως σαφές, δια την δόλια εκρίζωση του Ελληνισμού εκ των ψυχών μας, υπό των σκοτεινών αρχιτεκτόνων του εθνομηδενισμού, εν αγαστή συμπνοίαμετά των διαπρυσίων Ιεροκηρύκων της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων έως ως εξής : 

Η «συνειδητή» ακύρωση του Εθνικού μας ύμνου στην Πράξη και η απαξία προς την Ελληνική σημαία 

Ι) Ο εθνικός μας ύμνος στα απόσπασμα 

Η ηθική απαξία ως προς τον Εθνικό ύμνο της Πατρίδος μας, πράγματι αποτελεί την επίσημη στάση την Ελλαδικής συντεταγμένης Πολιτείας καθότι η δόλια διακοπή[1] ή ηχητική παρεμπόδιση δημόσιας ανακρούσεως του Εθνικού μας ύμνου, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα. 

Εν ολίγοις το ίδιο το Ελληνικό Κράτος, έχει αφήσει αρρύθμιστη νομικά την περίπτωση, κατά την οποία ο εκάστοτε «επίδοξος» δράστης, διακόψει ή παρεμποδίσει ηχητικώς, δια παντός πρόσφορου μέσου, ήτοι δια φωνασκιών, παραγωγής εκκωφαντικών θορύβων, ή μουσικής, την δημόσια ανάκρουση του εθνικού ύμνου, στα πλαίσια οιασδήποτε επίσημης ή μη τελετής.

Όπερ και τούτο σημαίνει, επί τη πράξει, ότι ο ως άνω τυχόν δράστης πράττει εσκεμμένα την ως άνω πράξη, ως εκδήλωση μίσους και περιφρόνησης προς τον ιερό εθνικό μας ύμνο, ουδείς νομιμοποιείται να του κάνει απολύτως τίποτε, φεύγει και κινείται ανάμεσά μας ανενόχλητος, παρά το γεγονός ότι έχει διαπράξει την βδελυρή και ανόσια αυτή πράξη, η οποία εν τέλει είναι σαφώς ηθικά επιλήψιμη, όμως ποινικά δεν κολάζεται, διότι δεν έχει ρυθμιστεί από τον Νόμο.

Το αξιοπερίεργον όμως είναι ότι το θεμελιώδες και μείζονος σημασίας «κενό» ελλείψεως νομικής προστασίας του Ελληνικού εθνικού μας ύμνου από κακόβουλες προσβολές, υπάρχει αποκλειστικά για τον εθνικό μας ύμνο αυτόν καθ’ αυτόν, διότι εις τον αντίποδα, υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο άρθρο 155 του Π.Κ, περί της προστασίας του Εθνικού ύμνου άλλων Εθνών Κρατών και επάγομαι ακολούθως ίνα καταστήσω σαφή τα εξής :

H επίσημος Ελληνική σημαία, ως κορυφαίο σύμβολο της Εθνικής Κυριαρχίας και της εν γένει της Κρατικής εξουσίας , προστατεύεται εκ του άρθρου 181 του Ποινικού Κώδικος, πλην όμως όλως παραδόξως τούτο δεν συμβαίνει δια τον Εθνικό μας ύμνο, όπως προαναφέραμε και παραθέτω την οικεία διάταξη του άρθρου 181 του Ποινικού Κώδικα:

«όποιος, για να εκδηλώσει μίσος, περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει, ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία του Κράτους, ή έμβλημα της κυριαρχίας του τιμωρείται με φυλάκιση δύο (2) ετών»

Είναι λοιπόν πρόδηλο όπως προκύπτει εκ της ανωτέρω διάταξης δεν υφίσταται ρητή μνεία περί της προστασίας του εθνικού μας ύμνου, σε αντιδιαστολή, όπως ανέφερα διεξοδικώς ανωτέρω, με το αντίστοιχο άρθρο 155 του ΠΚ που άπτεται της προστασίας της προσβολής των συμβόλων ξένου κράτους το οποίο παραθέτω, αντιπαραβάλλοντάς το: 

«¨Όποιος για να εκδηλώσει μίσος ή περιφρόνηση, αφαιρεί, καταστρέφει, παραμορφώνει ή ρυπαίνει την επίσημη σημαία, ή έμβλημα της κυριαρχίας ξένου κράτους που τελεί σε ειρήνη με την Ελλάδα και είναι αναγνωρισμένο από αυτήν ή διακόπτει ή ηχητικά παρεμποδίζει τη δημόσια ανάκρουση του εθνικού του ύμνου, τιμωρείται με φυλάκιση έξι μηνών ή με χρηματική ποινή,εφόσον η αμοιβαιότητα είναι εξασφαλισμένη τόσο κατά το χρόνο εκτέλεσης της πράξη, όσο και κατά το χρόνο εκδίκασής της. Η δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση της ξένης κυβέρνησης.» 

Η ως άνω παραδοξότητα και κραυγαλέα αντίφαση δια ένα τόσο καίριο ζήτημα, ουδέποτε έχει τεθεί και ουδέποτε έχει προφανώς απασχολήσει τα ελληνικά κοινοβουλευτικά κόμματα.

Το κορυφαίο όμως εξ όλων είναι ότι ο Ελληνικός Ποινικός Κώδικας προβλέπει, όπως και ανέλυσα παραπάνω, στο άρθρο 155 την προστασία του εθνικού ύμνου ξένων εθνών κρατών και αφήνει στο άρθρο 181, πλήρως αρρύθμιστο το ζέον τούτο ζήτημα για τον ελληνικό εθνικό μας ύμνο και εν γένει δια την προστασία της πολιτισμικής παράδοση και εθνική ταυτότητα. 

ΙΙ) Η ελληνική σημαία δέον όπως συνιστά αυταξία αυτή καθ’ αυτήν και ουχί μόνον στα πλαίσια εκδήλωσης επίσημης Πολιτειακής εξουσίας δια το σύγχρονο Ελληνικό Κράτος.

Ωσαύτως άξιο μνείας είναι να γίνει μία μικρή αναφορά δια την προστασία της επισήμου ελληνικής σημαίας ως σύμβολο της ανεξαρτησίας του ελληνικού έθνους καθώς και του κύρους της πολιτειακής εξουσίας.

Είναι πρόδηλον ότι το άρθρο 181 Π.Κ, ναι μεν προστατεύει το κύρος της Ελληνικής σημαίας, πλην όμως η προστασία της Ελληνικής σημαίας εξαντλείται μόνον ως έκφανση της κρατικής εξουσίας και ουχί ως σύμβολο τoυ έθνους, το οποίο συμπυκνώνει την πεμπτουσία της εθνικής μας αυτοσυνειδησίας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας εις το διάβα των αιώνων.

Τούτο λοιπόν σημαίνει ότι υποστηρίζεται επισήμως νομολογιακώς η άποψη ότι αν κάποιος δράστης ρυπάνει ή κάψει μία επίσημη ελληνική σημαία, υπό την έννοια να φέρει το Σταυρό, να είναι υφασμάτινη κτλ, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 της παρ. 6 του Ν. 2172/1993, ως εκδήλωση μίσους ή περιφρόνησης, πλην όμως η επίσημη αυτή σημαία, να μην επαίρεται σε ιστό δημοσίου φορέα ή να μην υπάρχει προηγούμενη δεσμευτική διάταξη νόμου, ή πολιτειακή απόφαση προς τούτου, δεν συνιστά ποινικό αδίκημα.

Δηλαδή αν κάποιος επίδοξος δράστης, αγοράσει μία ελληνική σημαία, επίσημων προδιαγραφών, κατά τα λοιπά, υφασμάτινη με Σταυρό, (όπως ορίζει το άρθρο 33 παρ. 6 Ν. 2172/1993 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.851/22-12-21978) και λόγω ότι δηλώνει αντι-εξουσιαστής ή μη έλληνας προβεί στην ρύπανση, ή παραμόρφωσή της, δεν στοιχειοθετείται αδίκημα διότι η εν λόγω σημαία δεν ευρίσκεται υποχρεωτικώς δυνάμει Νόμου αναρτημένη σε δημόσιο φορέα ή δεν υπάρχει προηγούμενη απόφαση της Πολιτείας για σημαιοστολισμό, στα πλαίσια μίας εθνικής επετείου.

Εν ολίγοις προστατεύεται η Ελληνική σημαία μόνον ως «υλικό» σύμβολο επιβολής της Κρατικής εξουσίας και ουχί ως σύμβολο της εθνικής μας ταυτότητας, ως μία Ιδέα, ένα έμβλημα εθνικού αυτοπροσδιορισμού αυταποδείκτως δηλωτικού της διαχρονίας του Ελληνικού Πολιτισμού.

Ως εκ τούτου η Ελληνική Σημαία, δια τον Ελληνικό Κράτος και την έννομονΤάξιν δεν συνιστά παρά μόνον ένα σύμβολο, υποδεεστέρας σημασίας, οργανικώς συνδεδεμένο με την επιβολή της Κρατικής εξουσίας προς τους πολίτες.

Εν κατακλείδι αναφύονται καίρια ερωτήματα δια ποιόν λόγο συμβαίνει τούτο, διατί ημείς, ως έλληνες απαξιώνουμε, τους θεσμικούς Πυλώνες της εθνικής μας συνειδήσεως. Τις πταίει; Υπάρχει προοπτική για ένα έθνος όταν το ίδιο απεμπολεί την πολιτισμική του ταυτότητα, τις Αρχές και τις Αξίες, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο ύπαρξής του και το εφαλτήριο προόδου του;

[1] Δια φωνασκιών, παραγωγής θορύβων δια χειριζομένων μηχανημάτων αναπαργωγής ήχου, ή δια παρεμβολής έτερων ισχυρών θορύβων.

Πηγή: ΑΚΤΙΝΕΣ
ΑΒΕΡΩΦShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.