Τελευταίες αναρτήσεις

23 Οκτωβρίου 2017

Οι Πολυεθνικές Επιχειρήσεις ως μοχλός προώθησης των εθνικών συμφερόντων (μέρος 2ο)

Της Αλεξάνδρας Τράγκα (1)

συνέχεια από το 1ο μέρος

Με ποιο τρόπο όμως, θα μπορούσε ένα κράτος, να αντιστρέψει τη διαδικασία, ώστε αντί να δεχθεί το ίδιο έναν τεράστιο αριθμό Πολυεθνικών Επιχειρήσεων, που θα αλλοιώσουν την εγχώρια βιομηχανία του, να ασκήσει μία επιθετική εξωτερική οικονομική πολιτική, η οποία θα συμβάλλει στον πολλαπλασιασμό της ισχύος του;

Πρώτον, να αυξήσει την επιρροή του σε άλλες χώρες καθώς και να αυξήσει τις δυνατότητές του. Μια ανεπτυγμένη  οικονομία  και µία στέρεα παραγωγική βάση ενός κράτους δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αποτελεί ένα σημαντικό συντελεστή ισχύος για τις ανάγκες της εξωτερικής και της αμυντικής του πολιτικής. Μια ισχυρή οικονομική δύναμη, μπορεί να χρησιμοποιήσει οικονομικά μέσα ώστε να διευρύνει τη διεθνή της επιρροή. Από την άλλη πλευρά, η ενίσχυση της διεθνούς της επιρροής έχει θετικά αποτελέσματα και στην οικονομική της ανάπτυξη. 

Συνεπώς, το ενδιαφέρον των κυβερνήσεων για τα ζητήματα της οικονομικής διπλωματίας δεν εξηγείται µόνο µε το ότι η οικονομία παίζει σήμερα σημαντικό ρόλο στο διεθνή χώρο, αλλά αντίθετα επειδή τα κράτη στην προσπάθειά τους να διευρύνουν το πλέγμα των σχέσεών τους και ακόμα, το δυναμικό ισχύος τους,  δραστηριοποιούνται δυναμικά στον οικονομικό τομέα(22). Εν τούτοις, για να ενταχθεί μία λιγότερο αναπτυγμένη χώρα στην κατηγορία των μικρών αλλά επιτυχημένων χωρών, πρέπει να έχει μία έντιμη και ικανή κυβέρνηση, να επενδύσει πολύ σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης, να σέβεται τα διεθνή δικαιώματα ιδιοκτησίας, να ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα, να στηρίξει ένα διαφοροποιημένο και άριστο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης και να ακολουθήσει υγιείς μακροοικονομικές πολιτικές. Ένα κράτος που δεν είναι πρόθυμο να αναλάβει αυτές της ζωτικής σημασίας υποχρεώσεις, είναι πολύ απίθανο να επιτύχει στην παγκόσμια οικονομία και κινδυνεύει να κυριαρχήσουν σε αυτό οι ξένες εταιρείες. Δυστυχώς, πάρα πολλές λιγότερο ανεπτυγμένες και μετακομμουνιστικές οικονομίες διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο(23).

Δεύτερον, να αποτρέψει ενέργειες ορισμένων  κρατών που μπορεί να έχουν αρνητικά αποτελέσματα στην εξωτερική πολιτική ενός κράτους. Η αποτροπή ενεργειών δε χρησιμοποιεί µόνο στρατιωτικά ή και πολιτικά μέσα. Τα οικονομικά μέσα, χρησιμοποιούνται περισσότερο συχνά και θεωρούνται κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις αποτελεσματικά.

Τρίτον, να ενισχύσει οικονομικά διεθνείς οργανισμούς καθώς και µη κρατικούς δρώντες τρίτων χωρών, όταν έτσι εξυπηρετούνται τα συμφέροντά του σε μία δεδομένη χρονική περίοδο.

Τέταρτον, να διαφυλάξει τα συμφέροντα των επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και τα οποία  θίγονται από ενέργειες άλλων κρατών(24). Θα ονομάζαμε την πολιτική αυτή μικρο-εξωτερική πολιτική, γιατί προκαλεί αλληλεπιδράσεις του εθνικού κέντρου με το μικροεπίπεδο της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και, παράλληλα, διαμορφώνει σταθερές που εξυπηρετούν μακροπρόθεσμους στόχους(25). Για την απόδοση της πολιτικής αυτής, της μικροπολιτικής, απαιτείται συστηματική προσπάθεια, η οποία εκφράζεται από τρεις τομείς εργασίας:

- Την πολιτική και οικονομική διευκόλυνση των μονάδων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. Η προτεραιότητα που δίνεται στη παροχή βοήθειας σε μερικά κράτη, όπως στο Ηνωμένο Βασίλειο,  έχει φθάσει στο σημείο να δημιουργούνται νέες θεσμοποιημένες δομές υποστήριξης, όπου οι επιχειρήσεις και οι αντιπρόσωποί τους έχουν αυξημένη συμμετοχή και επιρροή στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση της εμπορικής διπλωματίας(26).
- Την παροχή συμβουλών σχετικά με το εύρος και το χώρο της δράσης τους (πληροφορίες) και
- Το συντονισμό με την κυβερνητική πολιτική για την ανάπτυξη δράσεων σε κοινό πλαίσιο (π.χ. εμπάργκο-οικονομική διπλωματία)(27).

Αυτό το τρίπτυχο προϋποθέτει, όμως, τη δημιουργία σχετικών οργάνων με ευθύνη της κυβέρνησης με στόχο τον εναρμονισμό της δράσης όλων αυτών των δρώντων με την κυβερνητική πολιτική. Η συγκεκριμένη προσπάθεια συμβάλλει αναμφίβολα στη διεύρυνση των εξωτερικής πολιτικής ερεισμάτων και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Η διαμόρφωση, ωστόσο, μίας εθνικής στρατηγικής που να εξυπηρετεί τους παραπάνω στόχους θα πρέπει να στηρίζεται σε τρεις βασικές προϋποθέσεις:

- Πρώτον, οι ενεργοποιούμενοι στο εξωτερικό μη κρατικοί δρώντες, με κύρια αναφορά στον επιχειρηματικό κόσμο, θα πρέπει να διαθέτουν ανεξάρτητη ικανότητα δράσης και το δικό τους θεσμικό πλαίσιο που να συμπλέει με τις αρχές που διέπουν το πολιτικό σύστημα της χώρας.
- Δεύτερον, οι δρώντες αυτοί θα πρέπει να διαθέτουν το απαραίτητο κεφάλαιο, ώστε να απολαύουν της εμπιστοσύνης, πάνω στην οποία οικοδομείται η συνεργασία και η περαιτέρω στήριξη των δραστηριοτήτων τους από τον κρατικό μηχανισμό.
- Τρίτον, η παρουσία τους στο εξωτερικό οφείλει να είναι όχι βραχυπρόθεσμη, αλλά μακροπρόθεσμη. Η επιχειρησιακή τους δράση θα πρέπει, δηλαδή, να εκτιμάται όχι ως μία μεμονωμένη και χρονικά περιορισμένη ενέργεια, αλλά να εντάσσεται σε ένα διαρκές πρόγραμμα ανάπτυξης.

Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις κρίνονται ως απαραίτητες για την εδραίωση του πλαισίου συνεργασίας μεταξύ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της κυβερνητικής πολιτικής. Οι υπεύθυνοι της απόφασης αντιλαμβάνονται, βέβαια, τη σπουδαιότητα της πολύμορφης δράσης που αναπτύσσουν οι νέοι αυτοί δρώντες και, φυσικά, το όφελος που μπορεί να προέλθει από τη σχετική συνεργασία. Ωστόσο, η αντίληψη για μία συνεργατική πολιτική θα πρέπει να οικοδομείται σε αμοιβαία βάση. Όσο πιο κατανοητό είναι το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο μερών, τόσο πιο αποδοτική είναι η εξωτερική πολιτική και πιο ενισχυμένη η δυνατότητα της αναπτυξιακής πορείας της χώρας.

Σημασία, δεν έχει, επομένως, εάν επιθυμεί κανείς τη διασύνδεση της επιχειρηματικής δράσης με την πολιτική της κυβέρνησης, αλλά το πώς μπορεί να ενισχυθεί μακροπρόθεσμα η παρουσία των δρώντων αυτών στο εξωτερικό, ώστε να αποτελέσουν τμήμα του αναπτυξιακού προγράμματος της χώρας. Ο συντονισμός των ενεργειών είναι η φράση-κλειδί στο καίριο αυτό ζήτημα, το οποίο εντάσσεται, τουλάχιστο για τα αναπτυγμένα κράτη, στις υψηλές προτεραιότητες της εξωτερικής πολιτικής τους.(28)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ (του συγκεκριμένου μέρους)

1. H Aλεξάνδρα Τράγκα είναι Πολιτικός Επιστήμων, Δημοσιογράφος και υποψήφια απόφοιτος στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας  
22. Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, «Οικονομική Διπλωματία» (εισήγηση, Γ’ Πανελλήνιο Συνέδριο Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, 16-18 Μαΐου, 2008), 12. 
23. Gilpin, Παγκόσμια Πολιτική Οικονομία, 373. 
24. Τσαρδανίδης, «Οικονομική Διπλωματία», 12. 
25. Πάρις Βαρβαρούσης, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική στον 21ο Αιώνα (Αθήνα: Παπαζήσης 2004), 192. 
26. Τσαρδανίδης, «Οικονομική Διπλωματία», 10. 
27. Δρ. Βικτωρία Πιστικού, «Δρώντες και Πεδία Διαδράσεων στην Εξωτερική Πολιτική», 29. 
28. Βαρβαρούσης, Διεθνείς Σχέσεις και Εξωτερική Πολιτική, 193-195.Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.