Τελευταίες αναρτήσεις

12 Ιουνίου 2017

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ ΕΝΑ ΘΑΥΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 

9.6.2017

Διὰ ἀτομικῆς προσκλήσεως ἔχουμε ἐνημερώσει τὰ μέλη μας, τοῦ «ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ» καὶ ΤΟΥ «ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» ὅτι οἱ ἐτησίες Γενικὲς Συνελεύσεις μας θὰ λάβουν χώραν ὁριστικὰ τὴν Τετάρτην 21.6.2017 εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα ἀρχίζοντας τὴν 18ην ὥρα. 

Γιὰ αὐτὲς τὶς Συνελεύσεις εἶναι ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ προσέλθουν ὅλοι,  καθ’ὅτι εἶναι μετ΄Ἀρχαιρεσιῶν. 

Μάλιστα δε, ἐπειδὴ τὸ Ἵδρυμα Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν μετὰ τῶν ὡς ἄνω φορέων μας παραγκωνίζονται συστηματικά, ἀναισχύντως καὶ ἀνερυθριάστως, ἐπιβάλλεται νὰ παρευρεθοῦν ὅλα τὰ μέλη μας, νὰ συμπνευματισθῶμε καὶ νὰ συναγωνισθῶμε γιὰ ἄρσι τῶν σατανικῶν ἀντιξοοτήτων ποὺ μᾶς δημιουργοῦν ἀντίχριστες καὶ σκοτεινὲς δυνάμεις, οἱ ὁποῖες πολεμοῦν τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπὶ 188 ἔτη.

Ὅσοι εἶναι ἀσθενεῖς καὶ ἀδυνατοῦν πραγματικὰ νὰ προσέλθουν, ἄς προσευχηθοῦν  μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς των νὰ φωτίσῃ ὁ Θεὸς ὅλους μας καὶ νὰ παρακαλέσωμε τὸν Θεὸ νὰ κάνῃ κανένα θαῦμα, διότι μὲ τοὺς  διαβόλους ποὺ ἔχουμε μπλέξει, μόνον μὲ Θαῦμα θὰ δοῦμε τὸ Τάμα, διαφορετικὰ καὶ αὐτὸ τὸ τάμα θὰ παραμείνει σὰν ἕνα τάμα στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ὅλοι οἱ διάβολοι καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἔχουν συνασπισθῆ ἐναντίον μας, εἴτε κοσμικοὶ εἶναι αὐτοὶ εἴτε «…ἔχοντες μόρφωσιν εὐσεβείας τὴν δὲ δύναμιν αὐτῆς ἠρνημένην…». 

Κατωτέρω δημοσιεύομε αὐτουσία τήν πρόσκλησιν.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

1. Βάσει τοῦ ἄρθρου 6 τοῦ Καταστατικοῦ μας, καλοῦνται ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας εἰς τὴν ΕΤΗΣΙΑΝ ΤΑΚΤΙΚΗΝ ΓΕΝΙΚΗΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΝ 
τὴν Τετάρτην 14.6.2017 καὶ ὥραν 18.00ην
εἰς τὴν ΕΤΑΙΡΕΙΑΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ Εὐριπίδου 12, Ἀθήνα. 

2. Εἰς περίπτωσιν, κατὰ τὴν ὁποίαν δὲν θὰ ὑπάρξῃ ἡ ἀπαιτουμένη ἀπαρτία, ὅπερ εἶναι καὶ τὸ πιθανότερον, ἡ ἐπαναληπτικὴ - τελικὴ Συνέλευσις θὰ λάβῃ χώραν τὴν ἰδίαν ὥραν καὶ ἐντὸς τοῦ αὐτοῦ χώρου. 

3. Καλοῦνται, ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου νὰ παρευρεθοῦν.

Ἀναμένομεν νὰ ἀνταποκριθοῦν ὅλοι εἰς τὴν ἐν λόγῳ πρόσκλησιν, διὰ νὰ ἐντατικοποιήσωμεν τὰς προσπαθείας μας καὶ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ μεγαλεπήβολον καὶ κολοσσιαῖον ἔργον τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους. 

4. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ 

α. Ἐκλογὴ Προέδρου καὶ Γραμματέως διὰ τὴν ἡμέραν τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως.
β. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2016.
γ. Ἔκθεσις Ἐξελεγκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2016.
δ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2016.
ε. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2017.
στ. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2016.
ζ. Ἐκλογὴ Προεδρείου διὰ τὰς Ἀρχαιρεσίας.
η. Ἀρχαιρεσίαι διὰ τὸ 9 μελὲς Διοικητικὸν Συμβούλιον καὶ τὴν 3 μελῆ Ἐξελεγκτικὴν Ἐπιτροπήν.

5. Δικαίωμα ψήφου καὶ ὑποψηφιότητος ἔχουν οἱ ἐγγεγραμμένοι μέχρι 30.4.2017.
Καλοῦνται ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ θέσουν ὑποψηφιότητα, νὰ τὸ δηλώσουν μέχρι 2.6.2017.

6. Ἐὰν πιστεύουν οἱ φίλοι εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, νὰ μὴ δηλώσουν ἁπλῶς συμμετοχὴν καὶ ἐκλεγοῦν χωρὶς νὰ ἔχουν τὰς ἱκανότητας, ἦθος, εὐσυνειδησία, ἀγωνιστικότητα, μαχητικότητα καὶ «μεράκι». Πρέπει, ὄχι μόνον νὰ προσέρχωνται εἰς τὸ Δ.Σ., ἀλλὰ καὶ νὰ ἐνεργοῦν - ἀγωνίζωνται διὰ τὴν πραγματοποίησιν τῶν ἀποφάσεων τοῦ Δ.Σ., διαφορετικῶς ἄθελα των θὰ ἐμποδίζουν τὰ μέγιστα εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ ποθουμένου.
Μέχρι τώρα δυστυχῶς ἐλάχιστοι ἐπιδείκνυουν ἐνδιαφέρον καὶ τὰ βάρη ἔπιπτον ἐπὶ τῶν ὤμων 2 ἤ 3 προσώπων.

7. Αἱ εἰσπράξεις τῶν συνδρομῶν δὲν ἐπήρκουν οὔτε διὰ τὰ γραμματόσημα ἑνὸς μηνός.
Πρὸς τοῦτο ἐζητήθη τὸ ποσὸν τῆς ἐτησίας συνδρομῆς, ἤ νὰ ἀνέρχεται εἰς 20 Εὐρὼ ἐτησίως ἤ νὰ καταργηθῇ ἐντελῶς, ἐφ’ὅσον ἡ συντριπτικὴ πλειοψηφία τῶν μελῶν ἀδιαφορεῖ.

Καλεῖται τὸ κυρίαρχον σῶμα νὰ ἀποφανθῇ ἄν θὰ γίνῃ ἡ ἐτησία συνδρομὴ 20 Εὐρὼ ἤ θὰ καταργηθῆ. Μεταξὺ τῶν δεκάδων χιλιάδων Εὐρὼ, τὰ ὁποῖα ἐξωδεύομέν τινες τοῦ Προεδρείου μηνιαίως ἐκ τῶν θυλακίων μας, ἄς στερηθῶμεν καὶ ἑκατοντάδων τινῶν Εὐρὼ ἐτησίως, τὰ ὁποῖα προκύπτουν ἐκ τῆς ἐτησίας συνδρομῆς τῶν 5 Εὐρώ τῶν δυναμένων νὰ πληρώσουν.

Ἐὰν τελικῶς ψηφισθῇ ἡ αὔξησις τῆς συνδρομῆς εἰς 20 Ε, πρέπει ταυτοχρόνως νὰ ἀποφασισθῇ καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ὑποχρεώσεως πληρωμῆς ἐγγραφῆς/συνδρομῆς τῶν ἀποδεδειγμένως ἀδυνατούντων νὰ πληρώσουν.

8. Τὸ κυρίαρχον σῶμα ἐπίσης καλεῖται νὰ ἀποφασίσῃ ποία ἀποφασιστικὴ καὶ τελικὴ στρατηγικὴ πρέπει νὰ ἀκολουθήσωμεν διὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, διότι δυστυχῶς, ὄχι μόνον οἱ κοσμικοὶ ἰθύνοντες, ἀλλὰ καὶ ἡ πνευματικὴ καὶ κυρίως ἡ θρησκευτικὴ ἡγεσία ἐξακολουθοῦν νὰ  ἀδιαφοροῦν μὲ ἀτέρμονες προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις καὶ οὐσιαστικὰ σαμποτάρουν. 

9. Περιττότατον νὰ ἐπαναλάβωμεν ὅτι δι᾿ ὅλα τὰ ἀνωτέρω ἐπιβάλλεται ἡ προσέλευσις ὅλων τῶν μελῶν, διὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἐπιτέλους τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη - Καποδιστρίου καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, πρὶν ἀπέλθωμεν ἀπὸ τὸν μάταιον τοῦτον κόσμον. 

25η Μαρτίου 2021 ἤγγικεν. Καὶ τὸ τελευταῖον κλάσμα δευτερολέπτου εἶναι ἐλάχιστον καὶ πολυτιμότατον. 
Μὲ τὰς θερμοτέρας τῶν εὐχῶν μας.

Τὸ Δ.Σ. 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΛ. 210-3254321 
www.fotgrammi.gr Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.