Τελευταίες αναρτήσεις

4 Φεβρουαρίου 2017

Ποιά εἶναι ἡ Ἀντιγόνη πού ἒδιωξαν ἀπό τά σχολεῖα ...

Γράφει ο Παναγιώτης Δερματάς

Ἡ θλῖψις τῆς Ἀντιγόνης...
Ὃποιος θέλει να διαπράξει τέλειο ἒγκλημα, δέν ἀρκεῖσαι στα σωματικά κτυπήματα ἀλλά προχωρᾶ στό στοιχεῖο πού συγκρατεῖ τά μέλη τοῦ σώματος.
Δηλαδή στήν ψυχή!

Μπορεῖ να κτυποῦν τό σῶμα διάφοροι καιροί, τύραννοι, διαβόλοι μεταλλαγμένοι σε "σωτῆρες", Τρόϊκες μεταλλαγμένες σε  "θεσμούς" οἱ ὁποῖες μεταλλάξεις, ἀποτελοῦν τήν μοναδική ἀποκορύφωσι τῶν ... σοσιαληστρικῶν δικαιώσεων, δέν πετυχαίνουν ὃμως τίποτα, ἂν δέν φτάσουν στήν ψυχή!.....

Καί ψυχή τοῦ σώματος, τοῦ λαοῦ ἐδῶ, εἶναι ἡ ἲδια του ἡ παιδεία, ἡ ἱστορία, ἡ γλῶσσα, οἱ παραδόσεις του, στοιχεῖα ὃλα αὐτά που συνθέτουν τό ἠθικό του ὑπόβαθρο.
Ὃ,τι φυσικά ἀπό αὐτά ἀπέμεινε γιατί τό ἒγκλημα ἒχει βαθιές ρίζες, εἶναι  ἀπό χρόνια σχεδιασμένο, διαπράττεται σταδιακά, μεθοδικά καί ἐπιστημονικά. Ἁπλῶς σήμερα φθάνει στήν ὁλοκλήρωσί του.

Ἒχθές παραποιοῦσαν τήν ἱστορία μέ τούς "συνωστισμούς" τῆς Σμύρνης, με τίς θρασύτατες ἀμφισβητήσεις μεγάλης σημασίας ἱστορικῶν μας γεγονότων καί μέ ἆλλα τραγικά!

Σταδιακά μᾶς βομβάρδιζαν οἱ "ἀριστεροί δημοκράτες" μέ τήν αὐθάδη ἀπαίτησι να σταματήσουν οἱ ἐθνικές ἑορτές καί στρατιωτικές μας παρελάσεις διότι εἶναι ξεπερασμένες, ἑνῶ στήν θέσι τους νά μποῦν αὐτές τῶν τρανσέξουαλ!

Πρίν λίγους μῆνες, μάθαμε ὃτι ἀποβἀλλεται ἀπό τά σχολεῖα ὁ Ἐπιτάφιος τοῦ Περικλέους, ἓνα ἒργο που τό σέβονται σε  ὃλον τόν κόσμο καί το ὁποῖο ἀποτελεῖ τόν ὑμνο τῆς  δημοκρατίας! Καί μάλιστα αὐτοί πού διάπραξαν τήν ἐνέργεια, εἶναι ἀκριβῶς αὐτοί πού προσδιόριζαν τούς ἑαυτούς των ὡς ἀκραίους "δημοκράτες"!

Σήμερα μάθαμε ὃτι δίνουν τό ἀνάλογο ἐξοντωτικό κτύπημα στήν Ἀντιγόνη τοῦ Σοφοκλέους!

Καί ἡ ἐπίσημη ἐκκλησία, ἁπλῶς ψέλησε δύο ψιθύρους ὡς ἀντίδρασι γιά τήν περιθωριοποίησι τῶν θρησκευτικῶν καί κάθε ἠθικῆς ἀγωγῆς στα σχολεῖα, ὃπως καί ἡ μεταλλαγμένη μέ παλιά φθαρμένα ὑλικά  ὡς"δεξιά ἀντιπολίτευσις", πυροβολεῖ μέ ἂσφαιρα πυρά ἀπέναντι σέ ὃλα αὐτά, γιά να μαντρώσει τούς ἀφελεῖς και να τούς βάλλει στό μαντρί τοῦ τρεῖς ἐξαμαρτεῖν ...

Ἀλλά ἂς δοῦμε λίγο ποιό εἶναι αὐτό τό ἱερό θεατρικό ἒργο πού ἒπαιζαν οἱ ἀρχαῖοι ἠθοποιοί, δηλαδή αὐτοί πού ποιοῦσαν  τό ἦθος στήν κοινωνία, τό ὁποῖο ἒργο διαπαιδαγώγησε  ἀμέτρητες γενιές ἀνθρώπων ἀπό τότε μέχρι σήμερα καί σε ὃλο τόν κόσμο;

Ἡ ἱστορία  ἒχει ὡς τόπο τίς Θῆβες. Κύρια πρόσωπα τοῦ ἒργου εἶναι ὁ βασιλεύς Κρέων, ἡ Ἀντιγόνη, ἡ ἀδελφή της Ἰσμήνη, ἡ βασίλισσα Εὐρυδίκη, ὁ Μάντης, Τειρεσίας, ὁ χορός καί ο Αἲμων γυιός τοῦ βασιλιά.

Οἰ δύο ἀδελφές εἶχαν καί δύο ἀδέλφια τά ὁποῖα φιλονεικοῦσαν μεταξύ τους γιά τήν ἐξουσία. Τόν Ἑτεοκλῆ καί τόν Πολυνείκη.

Ὁ δεύτερος ἐπειδή θεώρησε ὃτι ἀδικήθηκε ἀπό τόν ἀδελφό του πού ἦταν στόν θρόνο και δέν τοῦ παρέδειδε τήν ἐξουσία ἐπειδή θα κυβερνοῦσαν ἐκ περιτροπῆς, ἒφερε στρατό ἀπό τό Ἆργος ἐναντίον του καί στόν πόλεμο που ἀκολούθησε, σκοτώνονται καί οἱ δύο.

Ἒτσι ἒγινε βασιλιᾶς ὁ Κρέων ὁ ὁποῖος ἒδωσε διαταγή να μήν ταφεῖ τό σῶμα τοῦ Πολυνείκη διότι εἶχε στραφεῖ κατά τῆς πατρίδας του.

Ἒπρεπε να μείνει ἂταφος καί να τόν φᾶνε τα ἀγρίμια! Ἀπόφασις πού ἦταν ἀντίθετη στούς ἱερούς κανόνες τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν!
Ἡ ποινή γιά τόν παραβάτη, θά ἦταν ὁ θάνατος !

Ἐδῶ ἀκριβῶς ξεκινᾶ ἡ οὐσία που ἀποτελεῖ καί τό αἰώνιο μεγαλεῖο τῆς ἀνατάσεως τῆς ψυχής  τοῦ άνθὠπου. Καί πολύ μεγάλη σημασία ἒχει ἐπίσης ὃτι ὁ ἂνθρωπος ἐδῶ εἶναι γυναῖκα!

Δύο μορφές ἀντικρουόμενες στό πρόσωπο τῶν δύο γυναικῶν, εἶναι αὐτές πού ἐδέχτηκαν τήν συμφορά τοῦ χαμοῦ δύο δικῶν τους ἀνθρώπων. Ἡ Ἀντιγόνη και ἡ Ἰσμήνη.
Ἡ Ἀντιγόνη, εἶναι τό στοιχεῖο τό πραγματικά ἀντιστασιακό πού ὑπακούει στόν νόμο τῆς ἠθικῆς καί τῶν Θεῶν ὁ ὁποῖος  βρίσκεται ἀπείρως ὑψηλώτερα ἀπό τόν ἐπίγειο νόμο τῶν ἀρχόντων, ἐνῶ ἡ Ἰσμήνη εἶναι δειλή, μοιραία καί ἂβουλη πού φοβᾶται να παραβεῖ τόν νόμο τοῦ βασιλιᾶ.

Στόν μεταξύ τους διάλογο, ἡ πρώτη δίχνει τήν ἀποφασιστικότητά της ἀπό τήν πρώτη στιγμή νά πάει ἀντίθετα στόν νόμο τοῦ ἂρχοντα και να θάψει μαζί μέ τίς πρέπουσες τιμές τόν ἀδελφό της, χωρίς να λογαριάζει συνέπειες, ἑνὼ ἡ ἂλλη μέσα ἀπό πολλές δικαιολογίες προσπαθεῖ να καλύψη τόν φόβο της, τόν συμβιβασμό και τήν ἡττοπάθειά της.

Δηλαδή σε πιό ἐλεύθερη ἀπόδοσι, ἡ πρώτη στήν σημερινή ἐποχή θα σήκωνε ἐπανάστασι ἀπέναντι στούς νόμους καί στίς ἀποφάσεις ἀθλίων ἀρχόντων που ἒχουν παραδόσει τήν χώρα στα ξένα ἁρπακτικά, που ἒχουν νομοθετήσει νόμους πού παραβιάζουν τήν ἠθική τάξι, τό ἀνθρώπινο δίκαιο καί λειτουργοῦν ὑπέρ αὐτῶν.

Ἑνῶ ἡ Ἰσμήνη, ἀπό φόβο ἀπέναντι στήν ἐξουσία ἢ ἀπό προσωρινό βόλεμα, θά ἐδέχετο στερήσεις, κοινωνικές ἀδικίες, ἐγκλήματα τῆς ἐξουσίας, παραβιάσεις ἠθικῶν κανόνων, ἠθικῶν ἀξιῶν, ἀνατροπή τῶν πάντων πρός τό κακό καί θά ἒτρεχε με κάθε τρόπο να πληρώσει τίς ἂνομες φορολογικές ὑποχρεώσεις που τῆς ἐπέβαλαν!

Ἀλλά ἡ πρώτη, μέ τήν ἀνώτερη στάσι της, τελικά θα ἀνατρέψει τά πάντα καί ἡ ἲδια δεν θα ζήσει να δεῖ τίς ἀνατροπές ὃπως ἀκριβῶς δέν ἒζησαν οἱ πλεῖστοι που εἶπαν τα μεγάλα ΟΧΙ στήν ἀνθρωπότητα!

Διότι ἡ ψυχή τοῦ ἐπαναστάση, αὐτοῦ δηλαδή πού ταξιδεύει με πυξίδα τούς Θεϊκούς νόμους, δέν ἒχει ἐδῶ πατρίδα!

Τελικά ἡ Ἀντιγόνη θανατώθηκε μέ τρόπο ἀργό διότι ὁ ἂρχοντας τήν ἒκλεισε σε μία σπηλιά χωρίς τροφή καί νερό περίπου ὃπως σήμερα θανατώνουν οἱ σημερινοί ἂρχοντες τούς
Ἓλληνες ἐπειδή ὃλη τους ἡ ἱστορική διαδρομή εἶχε τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης.

Μάταια ὁ μάντης Τειρεσίας διαμήνυε στήν Ἐξουσία ὃτι ἀσεβεῖ ἀπέναντι στήν θέλησι τῶν Θεῶν!

Διότι σέ λίγο, ἡ Θεϊκή τάξις τά βάζει ὃλα στήν θέσι τους καί στόν πρέποντα χρόνο ἀφοῦ πρῶτα ἒχει δοκιμάσει τόν ἂνθρωπο.  

Ὁ γυιός τοῦ Κρέοντα ὁ Αἲμων, εἶναι ἐρωτευμένος μέ τήν Ἀντιγόνη καί μόλις μαθαίνει τό γεγονός αὐτοκτονεῖ.

Ἀπό αὐτό το σημεῖο ξεκινᾶ τό δρᾶμα τῆς ἀλαζονικῆς ἐξουσίας. Ἡ βασίλισσα, δέν ἀντέχει τόν χαμό τοῦ γυιοῦ της καί αὐτοκτονεῖ ἐπίσης!

Στό τέλος ὁ Κρέων περιφέρεται ὡς φάντασμα μέσα στήν ἂλλοτε ἰσχῦ του καί κατηγορεῖ τόν ἑαυτόν του γιά τἰς ἀσύνετες ἀποφάσεις του πού διέλυσαν τό παλάτι του!

Αὐτά φυσικά ἀναγγέλλει καί σήμερα ὁ μάντης Τειρεσίας γιά τούς Γερμανούς, ὃπως ἐδῶ εἶχε προειδοποιήσει τόν Κρέοντα !...

Αὐτό εἶναι περιληπτικά τὀ ἒργο τό ὁποῖο οἱ δουλοπρεπεῖς ἂφρονες μιᾶς πλασματικῆς ἐξουσίας, ἀποβάλλουν ἀπό τα σχολεῖα με καταφανέστατο αἲτιο τήν πραγματικά ἐκπαιδευτική του ἀξία.

Γιά να μήν μάθουμε ἢ συνειδητοποιήσομε ὃτι ἡ ἐξουσία τους στηρίζεται σε δουλοπρεπεῖς καί φοβισμένους "πολίτες" ὃμως ἀκριβῶς ἀναφέρεται στό ἒργο με τήν Ἰσμήνη ...

Διότι ἂν ἐπικρατοῦσε καί σήμερα τό πνεῦμα τό γνήσια ἀντιστασιακό, δηλαδή τό πνεῦμα τῆς Ἀντιγόνης, κύριος ἀγώνας στά σχολεῖα  θά ἦταν ὂχι μόνον να μελετᾶται σωστότερα τό ἒργο στα Λύκεια ἂλλά ἀντίθετα να προστεθεῖ και στα ἀναγνωστικά τοῦ δημοτικοῦ.

Εἲδαμε λοιπόν τό πνεῦμα τῶν χειραγωγημένων χθεσινῶν ἀντιστάσεων! Λεφτά! Λεφτά! Λεφτά! Πενταμελῆ καί ἐκδρομές γιά διασκέδασι!

Ἒτσι, σκοτώθηκαν οἱ ἀντιστάσεις καί βρῆκαν ἐλεύθερες εἰσόδους τά νέα  φροῦτα!!!
Οί τρανσέξουαλ σχέσεις στά σχολεῖα!

Δέν κρίνουμε τίς σεξουαλικές ἰδιαιτερότητες κανενός, διότι δέν μᾶς ἀφοροῦν. Ἀλλά οἱ άρχαῖοι ἒλεγαν: Τά ἒν οἲκω, μή ἒν δήμω ...
Σέ πιό ἐλεύθερη μετάφρασι, ὃ,τι κάνεις μέσα στήν κατοικία σου εἶναι ἁπόλυτα προσωπικό σου θέμα καί δέν ἀφορᾶ τόν δῆμο, δηλαδή τόν λαό.

Διοτι σε διαφορετική περίπτωσι, ἐπειδή τήν πολιτεία τήν ἐνδιέφερε νά ὑπάρχει ὑγιής τάξις στήν κοινωνία, σε ὃσους τίς έν οἲκω ἰδιαιτερότητες τίς μετέφεραν μέ ἀναίδια στόν δῆμο, ἀπαντοῦσε με τον νόμο πού ἒλεγε:

Ἀπαγορεύεται 1ον Νά γίνεις ἂρχοντας 2ον Νά γίνεις ἱερέας, 3ον Να δικηγορεῖς σε δημόσια δίκη, 4ον  Νἀ πάρεις ὁποιοδήποτε δημόσιο ἀξίωμα μέσα στά ὃρια τοῦ δήμου καί ἒξω άπό αὐτά 5ον Νά ἀσκεῖς τα καθήκοντα τοῦ κήρυκα 6ον Νά μπαίνεις σε δημόσιους χώρους, σε στεφανοφορίες και να περιφέρεσαι σε ἱερούς χώρους πού ἒχουν καθαγιαστεῖ μέ ράντισμα

Ἡ παράβασις τῶν πάρα πάνω, τιμωρεῖται μέ θάνατο!

Τί κατάλαβες λοιπόν, ἀγαπητέ φίλε; Μπῆκαν στήν πόλι οἱ ὀχτροί κι'ἐσύ, δυστυχής, μοιραῖος καί ἂβουλος, οὒτε ἓνα δάκρυ γιά τήν Ἀντιγόνη πού σέ βλέπει ἀπό ψηλά καί θλίβεται ἡ ψυχή της!!!

Παναγιώτης  Δερματᾶς  
www.dermatas.blogspot.comShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.