Τελευταίες αναρτήσεις

19 Ιανουαρίου 2017

Σημαντικές αλλαγές στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών

Χθες δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ το Προεδρικό Διάταγμα που αφορά τις αλλαγές που αποφασίστηκαν για τον Οργανισμό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ) από την κυβέρνηση, μετά από την υπ’ αριθ. 229/2016 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μετά από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ας δούμε τα δυο πρώτα περιγραφικά άρθρα και θα επανέλθουμε με σχολιασμό επιμέρους αναφορών στο ΦΕΚ που χρήζουν «μελέτης», αλλά και επεξήγησης των εισαγομένων αλλαγών. 

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 1 του ΦΕΚ, η Ε.Υ.Π. συγκροτείται από την Κεντρική Υπηρεσία και τις Περιφερειακές Μονάδες. Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. διαρθρώνονται σε Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Μονάδες, Αυτοτελή Τμήματα, Τμήματα, Αυτοτελή Γραφεία και Γραμματείες, όπως καθορίζονται ειδικότερα στο παρόν άρθρο και εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατανομής του Προσωπικού της. 

α) Η Κεντρική Υπηρεσία περιλαμβάνει: 
αα) Τη Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού 
ββ) Τη Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων 
γγ) Τη Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας 
δδ) Τη Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων 
εε) Τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών 
στστ) Τη Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων 
ζζ) Τη Διεύθυνση Κυβερνοχώρου 
ηη) Τη Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων 
θθ) Τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών 
ιι) Τη Διεύθυνση Ασφάλειας 
ιαια) Το Τμήμα Ελεγκτικού 
ιβιβ) Την Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου
ιγιγ) Την Υπηρεσία Ιστορικού Μουσείου 
ιδιδ) Το Γραφείο Ασφάλειας Συστημάτων 

β) Οι Περιφερειακές Μονάδες περιλαμβάνουν: 
αα) Τις Περιφερειακές Μονάδες Υποστήριξης (Π.Μ.Υ.), τις Ηλεκτρονικές Μονάδες (Η/Μ), καθώς και τα Κλιμάκια αυτών, όπως εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και τον συνημμένο σε αυτόν Πίνακα Σύνθεσης και Κατα- νομής του Προσωπικού της Ε.Υ.Π. 
ββ) Τα όργανα και τους συνδέσμους που ιδρύονται ή τοποθετούνται σε διάφορες περιοχές της Χώρας ή του εξωτερικού, όπως εξειδικεύονται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό της Ε.Υ.Π. 

2. Στην Ε.Υ.Π. λειτουργούν:
α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους που στελεχώνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους διατάξεις.
β) Συντονιστικό Συμβούλιο Διαχείρισης Πληροφοριών και Συμβούλιο Πληροφοριών, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8 του ν. 3649/2008 αντίστοιχα.
γ) Γραφείο Εισαγγελέα επί θεμάτων της Υπηρεσίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 του ν. 3649/2008 

Άρθρο 2 – Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Ε.Υ.Π.
Οι Υπηρεσίες της Ε.Υ.Π. έχουν τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

1. Διεύθυνση Επιτελικού Σχεδιασμού.
Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τις κατευθύνσεις και τους στόχους της Υπηρεσίας σύμφωνα με τις εντολές και οδηγίες της Διοίκησης καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή και των Υποδιοικητών, του Συντονιστικού Συμβουλίου Διαχείρισης Πληροφοριών, του Συμβουλίου Πληροφοριών, της Υπηρεσίας Ιστορικού Αρχείου και των Γραφείων του Νομικού Συμβούλου και του Εισαγγελέα. 

2. Διεύθυνση Εσωτερικών και Διεθνών Σχέσεων.
Είναι αρμόδια για θέματα συνεργασίας της Ε.Υ.Π. με εθνικούς φορείς και Ξένες Υπηρεσίες Πληροφοριών. 

3. Διεύθυνση Εσωτερικής Ασφάλειας.
Είναι αρμόδια για τη σχεδίαση και υλοποίηση του έργου της συλλογής, επεξεργασίας και διανομής στις αρμόδιες αρχές των πάσης φύσεως πληροφοριών που αφορούν στην αντιμετώπιση της κατασκοπευτικής δραστηριότητας εις βάρος της χώρας, στην προάσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος και εν γένει των εθνικών συμφερόντων. Επίσης, συλλέγει, επεξεργάζεται και παρέχει πληροφορίες και εκτιμήσεις για τρομοκρατικές απειλές και για δραστηριότητες ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. 

4. Διεύθυνση Εξωτερικών Υποθέσεων.
Είναι αρμόδια για την αναζήτηση, συλλογή, ανάλυση, επεξεργασία και γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές πληροφοριακού υλικού που αφορά στην πολιτικοοικονομική κατάσταση και ασφάλεια των χωρών του εγγύς και ευρύτερου περιβάλλοντος της χώρας. 

5. Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Πληροφοριών.
Είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών από και με ηλεκτρονικά μέσα, την ανάπτυξη και διαχείριση των δικτύων επικοινωνιών της Κεντρικής Υπηρεσίας με τις Ηλεκτρονικές Μονάδες και την υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων (Ε.Δ.) και των Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα σε θέματα κρυπτασφάλειας. 

6. Διεύθυνση Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, υποστήριξη και διαχείριση των συστημάτων πληροφορικής και των εν γένει δικτύων. 

7. Διεύθυνση Κυβερνοχώρου 
Είναι αρμόδια: 
α) για τεχνικής φύσεως θέματα ασφάλειας πληροφοριών (INFOSEC) και ειδικότερα για την ασφάλεια των εθνικών επικοινωνιών, των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών καθώς και για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των διαβαθμισμένων συσκευών και συστημάτων ασφάλειας επικοινωνιών και πληροφορικής, 

β) για τη συλλογή, την επεξεργασία δεδομένων και την ενημέρωση των αρμόδιων φορέων καθώς και για την, κατά περίπτωση, στατική και ενεργητική αντιμετώπιση των ηλεκτρονικών επιθέσεων κατά των κρίσιμων υποδομών της χώρας και ειδικότερα κατά των δικτύων επικοινωνιών, εγκαταστάσεων αποθήκευσης πληροφοριών και συστημάτων πληροφορικής, 

γ) για τον έλεγχο και την αξιολόγηση ασφάλειας συστημάτων καθώς και για τη συλλογή, εξόρυξη (data mining) και εκμετάλλευση δεδομένων. 

8. Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνων Πόρων. 
Είναι αρμόδια για τη γραμματειακή υποστήριξη και την τήρηση αρχείων της Υπηρεσίας καθώς και για θέματα που αφορούν στην υπηρεσιακή κατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού, στην οργάνωση, στα οικονομικά και στις συμβάσεις της Ε.Υ.Π. 

9. Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Υποδομών.
Είναι αρμόδια για θέματα διοικητικής μέριμνας, διαχείρισης χρηματικού, υλικών και μέσων, τεχνικής υποστήριξης που αφορά στην παρακολούθηση και εκτέλεση τεχνικών έργων καθώς και στον έλεγχο καλής λειτουργίας και στη συντήρηση κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και οχημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

10. Διεύθυνση Ασφάλειας. 
Είναι αρμόδια για θέματα ασφάλειας εν γένει των υπηρετούντων στην Ε.Υ.Π., των υλικών, των μέσων και των εγκαταστάσεων αυτής. 

11. Τμήμα Ελεγκτικού. 
Είναι αρμόδιο για τις οικονομικές επιθεωρήσεις των Διαχειρίσεων Χρηματικού και Υλικού της Ε.Υ.Π. 

12. Υπηρεσία Ιστορικού Αρχείου. 
Είναι αρμόδια για την ταξινόμηση και αξιοποίηση των εγγράφων και του οπτικοακουστικού υλικού της Ε.Υ.Π. 

13. Υπηρεσία Ιστορικού Μουσείου.
Είναι αρμόδια για την ταξινόμηση και συντήρηση υλικών μουσειακής αξίας. 

14. Γραφείο Ασφάλειας Συστημάτων. 
Είναι αρμόδιο για τον έλεγχο των συστημάτων της Υπηρεσίας. 

15. Περιφερειακές Μονάδες. 
Παρέχουν πληροφοριακή υποστήριξη, υποβοηθώντας το έργο της Κεντρικής Υπηρεσίας της Ε.Υ.Π.

πηγήShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook, στο Twitter ή στο Google+ μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.