21 Ιουνίου 2013

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ 26.6.2013.

Σωματείον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  210-3254321-2,    fax 210-3236978
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008
Α.φ.μ. 998406487 δου  ψυχικου

Τῆν 26.6.2013 δὲν θὰ ἔχωμε ἐκλογές.
Δύνανται νὰ προσέλθουν καὶ φίλοι  καὶ θαυμαστὲς
τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους
χωρὶς νὰ εἶναι κὰν μέλη τοῦ  Σωματείου μας.
Καὶ αὐτοὶ δύνανται νὰ καταθέσουν τὶς ἀπόψεις τους,
διότι ἐμεῖς πιστεύουμε στὴν ἀπόλυτη  καὶ σωστὴ δημοκρατία
καὶ ἐφαρμόζομε πάντοτε τό :
«τίς ἀγορεύειν βούλεται»,
πρᾶγμα, ποὺ σημαίνει «ποιός θέλει  νὰ πῇ τὴν γνώμη του».

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ
«ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»

Ὡς τὸ ἄρθρο 6 τοῦ  Καταστατικοῦ μας ὁρίζει, καλοῦνται
τὰ Μέλη τοῦ  Σωματείου μας 
εἰς τὴν Ἐτησία Τακτικὴ Συνέλευσιν
τὴν 19.6.2013 καί ὥραν 18.30.
Εἰς περίπτωσιν ποὺ δὲν  θὰ ὑπάρξῃ ἀπαρτία,
πού εἶναι  καὶ τὸ πιθανώτερον,
ἡ Συνέλευσις  θὰ  γίνῃ  ὁριστικά  τὴν
Τετάρτη 26.6.2013 καί ὥραν 18.30
εἰς τὴν κλιματιζομένη  Αἴθουσα 
τῶν Μεγάλων Εὐεργετῶν (1ος ὄροφος)
τῆς Ἑταιρείας Φίλων  τοῦ Λαοῦ
Εὐριπίδου 12 - Ἀθήνα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
α. Οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς 2012.
β. Ἔκθεσις Ἐξελεκτικῆς Ἐπιτροπῆς διὰ τὴν διαχειριστικὴν χρῆσιν 2012.
γ. Ἀπαλλαγὴ Διοικητικοῦ Συμβουλίου διὰ τὴν χρῆσιν 2012.
δ. Ἔγκρισις Προϋπολογισμοῦ 2013.
ε. Ἔκθεσις πεπραγμένων 2012.
στ. Περαιτέρω ἐνέργειές μας  γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ  σκοποῦ μας, τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους.

Ἐπειδὴ δυστυχῶς οὐσιαστικὰ δὲν τυγχάνομε κατανοήσεως ἐκ μέρους τῶν ἰθυνόντων καὶ «καρκινοβατοῦμε», ἐπιβάλλεται νὰ προσέλθουν τὴν 26ην Ἰουνίου 2013 ὅλα τὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας, νὰ προβληματισθῶμε καὶ νὰ συμπνευματισθῶμε καὶ νὰ ἀποφασίσωμε ποία στρατηγικὴ ὀφείλομε νὰ ἀκολουθήσωμε, γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσωμε τὶς σατανικὲς ἀντιξοότητες, ὥστε νὰ πραγματοποιήσωμε ἐπὶ τέλους τὴν ἱερὰ ὑπόσχεσιν τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας.
Τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη πρέπει ὅλους νὰ μᾶς ἐνθουσιάζῃ καὶ ὅλους νὰ μᾶς ἑνώνῃ, γιὰ νὰ δυνηθῶμε τὴν 25ην Μαρτίου 2021, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαὸς, νὰ βιώσωμε τὰ ἐγκαίνια τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

Ὅλες τὶς λεπτομέρειες θὰ τὶς συζητήσωμε ἐκτενῶς εἰς τὴν Γενική μας Συνέλευσι καὶ θὰ λάβωμε τὶς δέουσες ἀποφάσεις.

Ταμειακὴ τακτοποίησις
Ἐπειδὴ στενάζομε κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων καὶ δὲν εἶναι ἠθικὸ νὰ ἐξουθενώνωμε τοὺς ἐλαχίστους ἐθελοντές μας, γιὰ νὰ τρέχουν παντοῦ νὰ εἰσπράξουν τὸ δικαίωμα ἐγγραφῆς ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ καὶ τὴν πενιχροτάτη ἐτησία συνδρομὴ ἐκ πέντε (5) Εὐρὼ, παρακαλοῦμεν, ὅπως ἀναζητήσετε τὴν 26.6.2013 τὸν ταμία καὶ τοὺς βοηθούς του, γιὰ νὰ πληρώσετε καὶ λάβετε καὶ τὶς σχετικὲς ἀποδείξεις, διότι καὶ τὰ ταχυδρομικὰ εἶναι ἀκριβὰ καὶ ἐξανεμίζουν τὸ ποσό.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
1. Ὡρίσθη ἡ ἐτησία  συνδρομὴ εἰς πέντε (5) Εὐρώ, ἀλλὰ  τὸ ποσὸ ἀπεδείχθη πενιχρότατο  ἔναντι τῶν ἐξόδων (ἐπὶ παραδείγματι  τὰ ταχυδρομικὰ μόνον μιᾶς ἀποστολῆς κοστίζουν  σαράντα  φορὲς περισσότερο ἀπὸ ὅ,τι οἱ εἰσπράξεις ἑνὸς ἔτους).

Πρὸς τοῦτο προτείνεται,  τὸ κυρίαρχο σῶμα τῆς Γεν. Συνελεύσεως νὰ ἀποφασίσῃ, ἀφ’ἑνὸς μὲν νὰ ἀπαλλάσσωνται τῆς πληρωμῆς οἱ πραγματικῶς ἐνδεεῖς (κατόπιν ἐλέγχου τοῦ Δ.Σ.) μέχρι βελτιώσεως τῶν οἰκονομικῶν των, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἡ συνδρομὴ νὰ ἀνέρχεται τουλάχιστον εἰς δέκα (10) Εὐρώ, διὰ νὰ δύναται ὑποτυπωδῶς νὰ διεκπεραιώνεται ἕν μέρος ἀναγκῶν καὶ ὑποχρεώσεων τοῦ Σωματείου μας.

Εὐελπιστοῦμε νὰ εὑρεθοῦν δωρητὲς καὶ χορηγοὶ διὰ μεγαλύτερες δωρεές, ὥστε νὰ καλύπτωνται τουλάχιστον τὰ ἔξοδα τοῦ Σωματείου μας, ἕως ὅτου νὰ ἰδοῦν οἱ πάντες ἔργα μὲ ἀπόλυτο διαφάνεια καὶ ἀνιδιοτέλεια, ὁπότε ὁ κατ’ἐξοχὴν φιλότιμος ἑλληνικὸς λαὸς θὰ σπεύσῃ νὰ προσφέρῃ ἀπὸ τὸ ὑστέρημά του.
Μέχρι τώρα, ἔχουν ἐξαπατηθῆ, δυστυχῶς οἱ πάντες, ὄχι μόνο ἀπὸ  τὴν πολιτικὴ ἀλλὰ καὶ τὴν  πνευματικὴ ἡγεσία, φεῦ, δυστυχῶς, καὶ  τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία, πλὴν ἐνίων ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τοῦ Εὐαγγελίου, οἱ ὁποῖοι δὲν πιστεύουν χρυσό, ἀλλὰ Χριστὸ καὶ δὲν ζοῦν ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησία. Διὰ τοῦτο οἱ πάντες πρέπει νὰ εἶναι ἐπιφυλακτικοί.

Σημασία δὲν ἔχει ἄν δίδῃ κάποιος διὰ ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες καὶ ἔργα εὐποιΐας, ἀλλὰ κυρίως ἄν φθάνουν εἰς τὸν τόπο προορισμοῦ καὶ πρὸ πάντων, ποῦ καταλήγουν… Πραγματικῶς εἰς ἐνδεεῖς ἀνθρώπους καὶ εἰς ἄριστα κοινωφελῆ ἔργα ἤ εἰς τὰ θυλάκια ἰδιοτελῶν ἐκμεταλλευτῶν τῆς εὐσπλαχνίας καὶ εὐπιστίας τῶν δωρητῶν;;;
μεῖς, ὡς νομικὰ πρόσωπα ἰδιωτικοῦ δικαίου, ἐπαναλαμβάνομε ὅτι ἀπορρίπτομε κατηγορηματικῶς τοὺς διεθνεῖς «στημένους» διαγωνισμοὺς καὶ ὑπερδιπλάσιες τιμὲς τοῦ Τεχνικοῦ Ἐπιμελητηρίου τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἐφαρμόζονται εἰς τὰ νομικὰ πρόσωπα δημοσίου δικαίου, διὰ νὰ διευκολύνωνται πολύ «μεγάλες μίζες» καὶ παχυλὰ «λαδώματα».

2. Ἔχει ἀποφασισθῆ, εἰς  τὰ πλαίσια τῆς διαφάνειας τῶν ἐνεργειῶν τοῦ Σωματείου μας, ὅλα τὰ ἔσοδα νὰ ἀναφέρωνται εἰς τὸ περιοδικό μας «Φωτεινὴ Γραμμή» καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα μας www.fotgrammi.gr.
Τοῦτο, δυστυχῶς, δὲν  ἐπραγματοποιήθη ἀκόμη λόγῳ ἐλλείψεως ἐθελοντῶν δι’αὐτὲς τὶς καταχωρήσεις, ἀλλὰ καὶ λόγῳ τοῦ ὅτι πρέπει προηγουμένως νὰ ἀποφασισθῇ, πῶς θὰ ἀναφέρωνται οἱ καταθέτες, μὲ τὸ ὄνομά τους (ἐπροβληματίσθημεν, μήπως προσκρούσωμε εἰς τὴν ἐπιθυμία ἀνωνυμίας κάποιων) ἤ μὲ τὸν ἀριθμὸ ἀποδείξεως. 

Καλὴ ἀντάμωσι τὴν 26.6.2013. 
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.