Τελευταίες αναρτήσεις

21 Μαρτίου 2013

Δελτίο Τύπου για το Τάμα του Εθνους.

Σωματείον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
δρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030  2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικειου αθηνων 3079/2008
Α.φ.μ. 998406487 δου ψυχικου

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ 20.3.2013
 
Μέσῳ τοῦ διαδικτύου καὶ στὰ προσωπικά τους e-mail οἱ ἐνδιαφερόμενοι ἐνημερώθηκαν τόσον γιὰ τὴν Πορεία τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅσον καὶ γιὰ τὴν ἐκδήλωσιν τῆς 31.3.2013 στὸ γήπεδο ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ.

1. Εὐχαριστοῦμε θερμότατα ὅλους ὅσοι παρευρέθησαν στὴν συνέντευξίν μας τὴν 20.3.2013 στὸν Ἱερὸν Ναὸν Ἁγίου Γεωργίου Καρύκη, ἰδιαιτέρως τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ TV καὶ τὸν ἰδιοκτήτην αὐτοῦ κ. Μπόκα, γιὰ τὴν θερμὴν συμπαράστασιν.

2. Θὰ ἦτο μεγίστη παράλειψις νὰ μὴ ἀναφέρωμε καὶ τὸν Καθηγητὴν Παν/μίου Ἀθηνῶν-Πρόεδρον τῆς Ἀνωτάτης Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν, Παν/τον Ἀρχ. π. Νικόλαον Ἰωαννίδην, ὁ ὁποῖος μᾶς παρεχώρησε τὸν Ναόν του γιὰ Συνέντευξιν Τύπου.
Ἴσως γιὰ πρώτην φορὰν νὰ ἔχῃ λάβει χώραν Συνέντευξις Τύπου σὲ Ὀρθόδοξον Ἱερὸν Ναόν.

3. Κάνομε γνωστὸν καὶ καλοῦμε ὅλους τὴν

Πέμπτην 28.3.2013 καὶ ὥραν 17.30 εἰς τὸ ἄγαλμα τοῦ Κολοκοτρώνη
ἔξω ἀπὸ τὴν Παλαιὰν Βουλὴν εἰς τὴν ὁδὸν Σταδίου,

ὅπου θὰ τελεσθῇ τρισάγιον ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γλυφάδας καὶ ἄλλων ταπεινῶν καὶ εὐλαβῶν κληρικῶν εἰς μνήμην τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας καὶ θὰ γίνῃ κατάθεσις στεφάνων.

4. Στὴν συνέντευξιν Τύπου ἔγινε μία σύντομη ἱστορικὴ ἀναδρομὴ καὶ ἀνεφέρθησαν μεταξὺ ἄλλων καὶ παλαιότερες προσπάθειες γιὰ τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὡς π.χ. ἐπὶ Ἀλ. Ζαΐμη τὸ 1891 καὶ Ἐλευθερίου Βενιζέλου τὸ 1910.
Ἰδιαιτέρως ἐτονίσθη τὸ ἱστορικὸ τοῦ Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, τὸ ὁποῖον ἀπὸ τῆς συστάσεώς του, τὸ 2008, προσπαθεῖ νὰ ἐνημερώνῃ τοὺς πάντες γιὰ τὴν ἱστορικήν, ἐθνικὴν καὶ κοινωνικὴν ἀναγκαιότητα τῆς πραγματοποιήσεως τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

5. Ἀνεφέρθη ὅτι ἀποτέλεσμα τῶν συνεχῶν ἐνημερώσεων τῶν Ἱεραρχῶν ὑπῆρξεν :
ἡ πρότασις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νὰ γίνῃ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἰς τοῦ Γουδῆ· ἀνεπτύχθη ὅμως τὸ ἀσύμφορον-ἀδύνατον τῆς ἐν λόγῳ περιοχῆς, διότι ὅλες οἱ ἐκτάσεις ἀπὸ Παπάγου-Γενικὸν Κρατικὸν Νοσοκομεῖον-Σωτηρία μέχρι καὶ Ζωγράφου-Καισαριανήν-Περιφερειακὸν ἀπὸ Κανελλοπούλου μέχρι Καρέα κ.λπ. ἔχουν δωρηθῆ ἐκουσίως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησίαν γιὰ κοινωφελῆ ἔργα, νοσοκομεῖα, πανεπιστήμια, σχολεῖα, πλατεῖες, ὁδοὺς κ.λπ., κ.λπ. ἢ ἔχουν ἀπαλλοτριωθῆ. Συνεπῶς εἶναι ἀδύνατον νὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους, διότι εἶναι δεσμευμένες.

6. Κατόπιν τούτων ὁ Μακαριώτατος κ.κ. Ἱερώνυμος ὁ Β΄ ἐλπίζει ὅτι θὰ εἶναι ἐφικτὴ ἡ οἰκοδόμησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους πίσω ἀπὸ τὸ Νοσοκομεῖον Σωτηρία. Ἐκεῖ ὅμως στὴν «γούβα» τῶν πηγῶν τοῦ ποταμοῦ Ἰλισσοῦ ὅλες οἱ ἐκτάσεις εἶναι ἁγνὸν παρθένον δάσος μὲ κάλυψιν 80-90% καὶ βάσει τῆς κειμένης νομοθεσίας ὁ ἰδιοκτήτης δύναται νὰ καλλιεργῇ μόνον τὴν ρητίνην καὶ διὰ κάθε δένδρο, ποὺ θὰ κόβῃ θὰ ἔχῃ ἕνα χρόνο φυλάκισιν. Ἐδῶ καὶ ἕνα χρόνο ἀναμέναμε ἀπὸ τὴν Ἱερὰν Σύνοδον καὶ Ναοδομίαν συγκεκριμένα τοπογραφικὰ μὲ αὐτὲς τὶς περιβόητες ἐκτάσεις.

7. Ἐμεῖς ὅμως δὲν ἀποσκοποῦμε νὰ προσθέσωμεν ἕνα ἐπιπλέον Ναὸν στοὺς χιλιάδες ὑπάρχοντες, ἀλλὰ τὸ μνημεῖον εὐχαριστίας, δοξολογίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴν Σωτήρα Χριστὸν, ὅπως ἡ Δ΄ Ἐθνοσυνέλευσις μὲ τὸ Η΄ Ψήφισμα 1829 καὶ τὰ Βασιλικὰ Διατάγματα ἀπὸ 25.1.1834 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀριθμ.5/29.1.1834) καὶ 3.4.1838 (ΦΕΚ ὑπ᾿ ἀρ. 12/11.4.1838) ρητῶς ὁρίζουν.

8. Αὐτὸ ἀπαιτεῖ μίαν δεσπόζουσαν καὶ περίοπτον θέσιν καὶ ὄχι κάποια «γούβα».

9. Τελικῶς ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐξέδωσε μὲν τὴν 8.6.2012 ἀπόφασιν, ὅπου ρητῶς ὁρίζεται τὴν 25ην Μαρτίου 2013 νὰ τελεσθοῦν τὰ ἐγκαίνια, πλὴν ὅμως ποῦ, πῶς καὶ λοιπά, τίποτε…

9. Ἐτονίσθη δὲ ὅτι τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ κομματιάζῃ, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας θὰ ἑνώνῃ δεξιοὺς καὶ ἀριστεροὺς καὶ τὸ σύνθημα μας θὰ εἶναι:
«τὸ ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ὅλους μᾶς ἐμπνέει, ὅλους μᾶς ἑνώνει».

10. Ἐμεῖς τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους δὲν ἐπιτρέπεται νὰ ἀνήκουμε καὶ νὰ ἐκφραζώμεθα ὑπὲρ τῆς α΄ ἢ τῆς β΄ πολιτικῆς παρατάξεως. Ὅλες οἱ πολιτικὲς παρατάξεις χωροῦν στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Ἑνωμένοι γιὰ τὸ κοινὸν καλὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ.

11. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους θὰ δώσῃ ἐργασία σὲ χιλιάδες ἑλληνικὲς οἰκογένειες καὶ θὰ τρώγουν τὸν ἄρτον τὸν ἐπιούσιον διὰ τοῦ ἱδρῶτος των.
Πρῶτα δικαιοσύνη καὶ μετὰ ἐλεημοσύνη.

12. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους εἶναι ὁ μοναδικός «μοχλός» νὰ ἀνορθωθῇ καὶ νὰ ἀναζωογονηθῇ τὸ κατατρωθὲν ἠθικὸν καὶ ἐθνικὸν σθένος τῶν Ἑλλήνων.

13. Παρακαλεῖσθε, ὅπως τὸ διαδόσετε περαιτέρω καὶ σᾶς ἀναμένομε ὅλους σας στὶς ἐκδηλώσεις μας τὴν ἐρχομένην ἑβδομάδα, ἰδιατέρως δὲ ἡ ὁδὸς Σταδίου στὸ ὕψος τοῦ ἀγάλματος τοῦ Κολοκοτρώνη νὰ μετατραπῇ σὲ λαοθάλασσα.

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΙ
 
ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝShare

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Λίγες οδηγίες πριν επισκεφθείτε το ιστολόγιό μας (Για νέους επισκέπτες)

1. Στην στήλη αριστερά βλέπετε τις αναρτήσεις του ιστολογίου μας τις οποίες μπορείτε ελεύθερα να σχολιάσετε επωνύμως, ανωνύμως ή με ψευδώνυμο, πατώντας απλά την λέξη κάτω από την ανάρτηση που γραφει "σχόλια" ή "δημοσίευση σχολίου" (σας προτείνω να διαβάσετε με προσοχή τις οδηγίες που θα βρείτε πάνω από την φόρμα που θα ανοίξει ώστε να γραψετε το σχόλιό σας). Επίσης μπορείτε να στείλετε σε φίλους σας την συγκεκριμένη ανάρτηση που θέλετε απλά πατώντας τον φάκελλο που βλέπετε στο κάτω μέρος της ανάρτησης. Θα ανοίξει μια φόρμα στην οποία μπορείτε να γράψετε το email του φίλου σας, ενώ αν έχετε προφίλ στο Facebook ή στο Twitter μπορείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε στο τέλος της ανάρτησης να την μοιραστείτε με τους φίλους σας.

2. Στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας μπορείτε να βρείτε το πλαίσιο στο οποίο βάζοντας το email σας και πατώντας την λέξη Submit θα ενημερώνεστε αυτόματα για τις τελευταίες αναρτήσεις του ιστολογίου μας.

3. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του Google Friend Connect (θα βρείτε δεξιά το ανάλογο gadget) να γίνετε φίλος του ιστολογίου μας και να λαμβάνετε με την εγγραφή σας στο αμέσως παρακάτω gadget πατώντας την λέξη "Εγγραφή" ενημερώσεις του ιστολογίου μας.

4. Αν έχετε λογαριασμό στο Twitter σας δινεται η δυνατότητα να μας κάνετε follow και να παρακολουθείτε το ιστολόγιό μας από εκεί. Θα βρείτε το σχετικό εικονίδιο του Twitter κάτω από τα πλαίσια του Google Friend Connect, στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας.

5. Μπορείτε να ενημερωθείτε από την δεξιά στήλη του ιστολογίου μας με τα διάφορα gadgets για τον καιρό, να δείτε ανακοινώσεις, στατιστικά, ειδήσεις και λόγια ή κείμενα που δείχνουν τις αρχές και τα πιστεύω του ιστολογίου μας. Επίσης μπορείτε να κάνετε αναζήτηση βάζοντας μια λέξη στο πλαίσιο της Αναζήτησης (κάτω από τους αναγνώστες μας). Πατώντας την λέξη Αναζήτηση θα εμφανιστούν σχετικές αναρτήσεις μας πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων. Παράλληλα μπορείτε να δείτε τις αναρτήσεις του τρέχοντος μήνα αλλά και να επιλέξετε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία αναρτήσεων από την σχετική στήλη δεξιά.

6. Μπορείτε ακόμα να αφήσετε το μήνυμά σας στο μικρό τσατάκι του blog μας στην δεξιά στήλη γράφοντας απλά το όνομά σας ή κάποιο ψευδώνυμο στην θέση "όνομα" (name) και το μήνυμά σας στην θέση "Μήνυμα" (Message).

7. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνσή μας koukthanos@gmail.com με όποιο περιεχόμενο επιθυμείτε. Αν είναι σε προσωπικό επίπεδο θα λάβετε πολύ σύντομα απάντησή μας.

8. Στην μπάρα που περνάει κυλιόμενη πάνω από τον χώρο των αναρτήσεων μπορείτε να δείτε σε τίτλους τις 25 τελευταίες αναρτήσεις μας. Οι τίτλοι είναι σύνδεσμοι (λινκ) και πατώντας τους θα ανοίξει σε ένα ξεχωριστό παράθυρο η συγκεκριμένη ανάρτηση.

9. Τέλος μπορείτε να βρείτε στην δεξιά στήλη του ιστολογίου μας τα φιλικά μας ιστολόγια, τα ιστολόγια που παρακολουθούμε αλλά και πολλούς ενδιαφέροντες συνδέσμους.

Να σας υπενθυμίσουμε ότι παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμες οδηγίες για την κατασκευή των αναρτήσεών μας αλλά και στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας ότι έχει σχέση με δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα.

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ

Χρήσιμες οδηγίες για τις αναρτήσεις μας.

1. Στις αναρτήσεις μας μπαίνει ΠΑΝΤΑ η πηγή σε οποιαδήποτε ανάρτηση ή μερος αναρτησης που προέρχεται απο άλλο ιστολόγιο. Αν δεν προέρχεται από κάποιο άλλο ιστολόγιο και προέρχεται από φίλο αναγνώστη ή επώνυμο ή άνωνυμο συγγραφέα, υπάρχει ΠΑΝΤΑ σε εμφανες σημείο το ονομά του ή αναφέρεται ότι προέρχεται από ανώνυμο αναγνώστη μας.

2. Για όλες τις υπόλοιπες αναρτήσεις που δεν έχουν υπογραφή ΙΣΧΥΕΙ η αυτόματη υπογραφή της ανάρτησης. Ετσι όταν δεν βλέπετε καμιά πηγή ή αναφορά σε ανωνυμο ή επώνυμο συντάκτη να θεωρείτε ΩΣ ΑΥΣΤΗΡΟ ΚΑΝΟΝΑ ότι ισχύει η αυτόματη υπογραφή του αναρτήσαντα.

3. Οταν βλέπετε ανάρτηση με πηγή ή και επώνυμο ή ανώνυμο συντάκτη αλλά στη συνέχεια υπάρχει και ΣΧΟΛΙΟ, τότε αυτό είναι ΚΑΙ ΠΑΛΙ του αναρτήσαντα δηλαδή είναι σχόλιο που προέρχεται από το ιστολόγιό μας.

Σημείωση: Αλλες πληροφορίες για δημοσιεύσεις και πνευματικά δικαιώματα μπορείτε να βρείτε στην κάτω μπάρα του ιστολογίου μας.